افـسـوس

 

 

بــرصفحه نـپـایید و ز دیـــوان جــدا شد

 

چــون بـــرگ خـزانی گـرفـتـار بــلا شد

 
افسوس که نشد کامل واین غصهءماشد

 

این خستـه گی عـمـرچـنـیـن درد بلا شد

 

درحـیــرت آنـم کـه چـــرا و چـــــرا شد

 

کیـن عالم پیـریست ندانی که چـــرا شد

 

هـرچـــه که نـوشتـم همـه دود هــوا شد

 

هـیهـات که این زحمت یک عمرهدررفت

 

عمـری نـوشتــم غـزل وشـعـرو تــرانــه

 

امـروزکه مـا خستـــه زدوران زمــانـیــم

 

انـدرسـرمـا نـیـسـت دگـرشور سـرودن

 

گفـت بگـوشم سـروشی درآن عالم حیرت

 

گــفـتــم کـه حـکـیـمـی چـرا غـصـه چـرا غـم

 

کـیــن گـــردش ایــا م هـمـه کــا رخــــدا شـد

 

چهاردهم اردیبهشت هشتا د وهشت

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    ا