انبار  محنت

                                                                                     ٢٢

کشیده  بر رخم  دیوار  محنت

 هویدا    میشود  آثار     محنت

که گشته از وفا غمخوار محنت

 شدم سر گشته  در بازار محنت

 کشیده  خط  غم  پرگار    محنت

 فکنده  بر  گلویم    دار   محنت

 

 

 

 

 

 

فلک کرده   مرا  انبار    محنت

 اگر رنگ  رخم  زردم    ببینی

 دلم را کرده  باغصه  هم آغوش

 ز درد ورنج وغم پرگشته جانم

 درون سینه ام صد درد و رنجه

 فلک   کرده  بمن  ظلم مضاعف

 مشو غافل حکیمی  از زمانه

 که حیران میکند افکار محنت

                                                                                                           چهارم شهریور هفتاد وسه