آن شب که درد آمد

قسمت اول

برتن  بیــمآرمـن   خـنجـــرکشید

تـا بـلا بـرجـا ن من اخـــگرکشید

مـرغ سیـنـه ازفـراقت پــــرکشید

سـوزغـم بـرجـان  مــن آذرکشید

سوخت مرا تا جان  به خاکستر  کشید

 

داغ هجـرت  بـــردلم لشکرکشید

صد هزاران تیرغم بردل نشست

رعـد هجرت برتنم غرش  گرفت

درد هجـرانت فتـا د برسیـنه ا م

زان هـمـه دردیـکه آمـد بردلـــم

مـوج هجـران بـرد مرا تا مرز مرگ

 تـا کـه گـرداب غمـت در بــر کــشـید

 

بیست وچهارم بهمن هفتادوسه