عـیـادت

 

همی کـرد ازحـراست اوشـکا یـت

هـزارتـا تـبـصـره پـیشـم نـهــادن

بــرو فـــردا بـیـا شـا یـد نـمیـــره

عـیـادت کــردنــم جـــزء فــریضه

یکـی هـنـدونـه بـا ریـواس خریدم

خــریـدم مـن گــذاشـم تــو درشکه

پــرسـتـاره نـمی زاشـت بی نزاکت

چـوبـایــد بـهـرتــرخیـصـش بیائی

هـمـین فــردا جـنـازش روی تخته

گـذارم تــوی یـخـچـال تــا بـمو نـه

زمــرگ ایـن مــریضـه بی قـراری

بـیـا شـایــد بـشـی تـو مـتــرس من

 

یکی رفـت تـا مـریض خـونـه عیاد ت

کـه دیــربــود و مـنــو راهــم نـــدادن

بـمـن گـفـتـن کـه حـالا خـلیـی دیــــره

بـگـفـتــم مـن رفـیـقــم بــا مــریـضــه

بــرایـش کـمپـوت و گـیلا س خــریـدم

کـمـی هـم آلـــو و آلـبــا لـــوخـشـکــه

بــــزاریـن تــا کـنــم  از او عـیــا د ت

بمـن گـفـتـش شـب جـمـعه کـجــا ئـی

بـگـفـش اومــریـضـه سـخت سـخـته

مـن ایـنهــا را بـرم تــا ســوی خـونه

تـوگــرچـه ایـن دوروزه ســوگــواری

ولـی ایـن کــارت و ایـنــم آدرس مـن