ازدست این لوس انجلـس 

 طـنــز                                                                             

همه را هـوائی کرده است آب وهـوای لوس انجلس

نـا زمیکـنـه عشوه میـاد  اوبهــوای  لوس انجلس

چون دوسه قطره خورده ام ازآبهای لوس انجلس

دنبال این واون میـره تو کوچـه هـای لوس انجلس

ما که حیا و شرم داریم  بـما چـکا ر  لوس انجلس

مبـادا یـه روزی بشـم  خـا م هـوای  لوس انجلس

 

هـوارهـوار ای ادمای ازدست این لوس انجلس

هـرکه با ینجا میـرسه آب وهواش عوض میشه

زنه به شوهـرش میگه دیگه تـرا دوس ندارم

دامن کوتاه میپوشه سینه شوبیـرون میریــزه

آخـه بـابـا ما را چکار  به کـا ر ایـن وکـا رآن

بهـرخـــدا ای رفـقـا  جــلومــرا زود بـگــریـن

 محض خــدا کمک کنـیـد  ای آدمــای مثـل مـن                                            

 تـا که نشیم این روزگارازغم فـدای لوس انجلس