بــا چشـــم گریان میروم

      ١١٠                   

ازجفا یت نا زنین با چشم گریان میروم 

ای دریغا کزبرت افـتان وخیزان میروم

لیکن امروزنا امید زاروپریشا ن میروم 

گرنباشد عاشقی زین شهرویران میروم

ازکویر غم زده تـــا بحــرحرمان میروم

 

ازبرت دیوانه وارمبهوت وحیران میروم

سربراه عشق تو من داده بـــــودم بیدریغ

خواسته بودم درگلستا ن توباشم تـــــا ابد

میروم ازشهرتو خیمه بصحــــرا میزنــم 

همچومجنون سربکوه   نــا امیدی میزنم

 توشه راه حکیمی زین سفردرد وغمست

 با پریشا نی زعشقت نا بـسـا مان میروم

پنجم مهرماه شست وهفت