با لب خندان بیا

                                                                                  ٢

داده  بباد  هستیم  این غم  هجران   بیا            خانه  نمود  بر دلم درد  فراوان  بیا

 سینه تنگ مرا درد غمت  خون  نمود              ای تو طبیب  دلم  برای درمان  بیا

 فتـاد  دلم از غمت گوشهء زندان هجر              ز بهر آزادیم  از غل و  زندان  بیا

 گشته یکی روزوشب پیش دوچشمان من           روشنی  شام  من چو ماه  تابان بیا

در  چمن عمر من نی گل  و  نی  بلبلی             سوی گلستان دل  کبک خرامان بیا

سوخته  پر وبالم از آتش  سوزان غم             همچومسیحا دمی در پی   درمان بیا

 

 بهرنیاز آمده  بردرخوانت  حکیم 

مهر درخشان من با لب خندان بیا

 

                                                                          بیستم فروردین هتادو دو