با من جدال مکن

                                                                                     ١٧٤

مکتب عاشقیست دلم بغیرازاین خیال مکن

نماز روبه عارضت به سجده ام محال مکن

خوش کن دلم بروی خوش پرده برآن جما ل مکن

این ســر پــرشـــور مـرا منتظر مجال مکن

دوای دل زمن مگیر بــردل من مــلال مکن

ایگل خوش نسیم من محض خدا سوال مکن

 

 با دل بـیـقرار مـن ایـگل من جـدال مـکن

صورت فرخندهء توکعبه وقبلهءمن است

دل ازطواف روی تو اجردو کعبـه میبـرد

تا چین زلف تو چنین برده قراردل ودین

بوی تنت ای نازنین بـــرنفسم دوا بـــود

شمع جمال توصنم رواق دیده ي منست

 خوش چمنیست جمال تو کشته مرا کمال تو

 خون حکیم هلال تو شبهه براین وصال مکن

                         سوم خرداد هشتادود