بهــا ر  آ مد

                                                                                             ٨٥

مطرب خوشخوان ما بر سر آواز شد

 خاطر نوروز پیرهمچو دلم ساز شد

 طا یرنوروز  جم راهی  پرواز  شد

 نغمه  نواز بهار زشور به شهنازشد

 سال نوازراه رسید فصل نوآغاز شد

 کعبهء آمال عشق  حافظ شیراز شد

 

 

 

 

 

 

بوی بهار آمد و غنچهء  گل  باز  شد

سنبل وسوسن شکفت  باغ گل  آباد شد

 باد بهاران وزید  سروچمن  سبز شد

 آتش زرتشت زدود از دل  ما کینه را

 عشق و محبت دمید بر دل یاران عید

بلبل شیرین سخن نغمهء خود ساز کرد

مـژده دهم عاشقان مـوکب  نوروز را

زانکه بهاربا حکیم همره وهمساز شد

سوم فروردین هشتاد وچهار