بهـــار آمــده

 

مـطرب خـوشخوان ما برسرآوازشد

خاطرنوروزپـیـرهـمچودلم ســازشد

طـا یرنوروزپـیر راهـی پـــروازشد

نـغمه نـوازبـهارزشـوربه شـهنازشد

سا ل نوازراه رسید فصل نوآغازشد

کـعبهءآ مــا ل عشق حا فظ شیرازشد

 

بـوی بهــا رآمـد و غنچه گــــل  بازشد

سنبل وسوسن شکفت   باغ گل آباد شد

باد بهـاران وزیـد  سـرووچمن سبزشد

آتش زرتشت زدود  ازدل ما کـینـه را

عشق ومحبت دمید  بردل یاران عـیـد

بلبل شیرین سخن نغـمهء خود سازکرد

 مـژده دهـم عـا شقـان مـوکب نوروز را

 زانکه بـهاربا حکیم همره و همراه شد

                                                                                                           سوم فروردین هشتادوچهار