بهار   میرسد

                                                                                             ٦٤

موسم  شادابی  وبوس   وکنار  میرسد

ازطرف  لاله زاربوی    نگار    میرسد

 غمزه  کنان  سال نو ز  نو بهار میرسد

 آیئنه بندان   کنید   محمل    یار مرسد

 غنچهء گل  ازبهار  هزار  هزار میرسد

 کز سر کوی  نگار  نغمهء    تار میرسد

 

 

 

 

 

 

نغمهء  بلبل  بباغ   گفت  بها ر     میرسد

 دف ونی وچنگ بزن موسم گل گشته است

 در چمن و  کوه  ودشت  لاله  ببار  آمده

 برسر راه بها ر فرش کنید      لاله  را

 عید سعید  آمده فصل  گل و سنبل   است

 ساقی  بده باده  را  تا که   لبی تر   کنیم

 فصل بهاراست حکیم چهره مکن بیقرار

 بر دل بیتاب  ما  صبرو قرار     میرسد

یکم فروردین هفتاد پنج