بــرای پســرم

 ٩٧                  

درفــراقـت کـارفــریـآ د استُ بس

آنکه رویت دیـده دلشا داستُ بس 

ازوجــودت عشـق آبا د استُ بس

عمربیـد ل پـا ک بـربا د استُ بس

نـا م نـا می تــو بهــزاد استُ بس 

کا رتـو چـون کا رفرهاد استُ بس

 

        یـا د تـو هـرلـحظه ام یـاد استُ بس

         نقـش تـواز دیـده ام یـکــد م نـرفـت

        تـا جما لت  مـیـدرخشـد در جـهـا ن

        مـهـرتـوهـر کس  نـدارد بیـدل است

       بهتـراز نـا مـت  که دیـده در جها ن

       درجـوانمـردی نــداری هـم نـبــــرد

گفت حکیم بهرتو اندر این غـزل

 شعـرم ازنـا م تـوآبـا د استُ بس

بیسم اسفند هفتـاد دو