بازار حُسن

 

 

 

زنـد مـژگـا ن تــوصد تیـربــد لهــا

 

کــه  راه عـشق تـــودارد خـطرهـا

 

کـه خـوشـبتوتر بـود ازبـوی گلها

 

بــراه تـونـهـا دنــد جـا ن وسـرهـا

 

لـب لـعـل تــودارد بــس شـکــرهـا

 

چـوچشـما ن سیا هت بـــرده دلهـا

 

 

 

زابـروی توچـون  سـا زند کمانها

 

کسی فـارغ  نشد   ازبنــد زلـفـت

 

تنت چون یاس ومویت مشک فشان است

 

هـمه عشـا ق رویت  درکمین اند

 

بروي گونه ات  خا ل سیـاه است

 

هما ن قـا مت که کرده بس قیامت

 

 

حکیمـی گفت ببـازار جـمـا لـت

 

نبیــند هـیچ کسی جـزمن ثمرها

دوم مرداد هشتاد ودو