بـگـــردیـد

 غزل 235                                                                       

که من گم گشته ام درخود صمیمانه بگردید

خــدا را ای رفـیـقـانـم  کــریـمـا نه بگــردید

کـنـیـد یـاری بـدنـبـا لـش اد یـبـانه بگـردیـد

بلـطـف حـق عـزیـزانم بهــر خـانـه بگردید 

مـدد خـواهـم زیـارانـم  بصـد باره بـگـردید

پی گـمگشتـه ام جـا نـا شـکیـبــا نه بگردید

 

غریـبـم ای عـزیـزانـم غــریـبـانه بگردید

نمی دانم که معـبـودم کجا رفت وکجـا شد

نباشد در کنارم من چه باشم بی وجـودش

زهجـرانش شدم خسـته خـداوانـدا مدد کن

همی ترسم نبــینم روی ماهـش را دوباره

مدام تـرسم بمیـرم من نبینم روی مـاهـش

حکـیـم خـواهـد سـریـاری زیاران عـزیـزش

 بگـردید ای شفـیـعــانـم صـبورانـه بگـردید

چهاردهم مهر گان هشتاد ونه