بی تو چکنم

                                                                                                                                                                                   ١٢٢

غم دلرا چه و با دیدهء  گــــریا ن چکنم 

مانده ام بی تو دراین آتش سوزان چکنم

شا م یلدای تــــرا با  غم  پـــنها ن چکنم

بی جما ل تودراین   بحرخروشان چکنم

دل بشکسته خود از   غم جــا نا ن چکنم 

نازنین با توو این   حـا ل پریشا ن چکنم 

با غم بی کسی و   درد فــــراوا ن چکنم

 

بی تو ای سرو  روان با غم هجران چکنم

جان بسوزدهمه وقت از غم تو وای که من

شب غمگین من ازدرد فراق سخت گذ شت 

تا فتا دم زغمت درِیم  تـــــنها ئی ء  خویش

کاسهء صبرمن ازسنگ   فراق تو شکست

آتش هجر توافــــتا ده  بــجا نم  شب و روز

جان من بهر خدا چارهء   دردم  تــــو بــگو

 توبپرس ای گل من بهرحکیم ازآن طبیب

 تــا که درمحبس غم با غل وزندان چکنم

بیست پنجم شهریور هفتادوسه