بـی حساب مگو

غزل 220                           

نـا خـوانـده درس ازکتـاب مــگـو

سـا کـت نشـیـن و جــواب مــگـو

بیـهـوده   بــا     جـنـا ب  مــگـو

هیـچ  سـخن  بـا   شـتا ب مــگـو

سـخـن ازروی   عـتـا ب  مـگــو

بـا گـل حـنظـل   ازگـلا ب مـگـو

پـس دروغ     نـا ثـــواب مــگـو

 

هـرگـزسـخن بـی حسـاب مـگـو 

تـا نـپـرسـنـد از تـــو   ســئوا ل

پیش  اوسـتـاد   جــلـوس مـکـن

کـم گـوی وگــزیـده گـوی سخن

زبـا ن  ببـا د مـیـدهـد  ســررا

هـرگـل بـوی گــلا ب نـمـید هد

چـو راستـا ن رستگـار شـد نـد

 تـرا بجـان حکیـم سـوگـنـد

جزازحـق بفتـح با ب مـگو

                                                                                                    بیست وپنجم اسفند هفتادوپنج