چــرخ بازیــگــر

                                                                                                                                  ٢٠٢

بـردل شـیدای ما هــرگـزندارد  مـرهمِی

در پی آزار ماست این چرخ بازیگرهمی

درد ما را الـتــیـامـی  مینـمیـد ارد همی

یـارب ازچـه کـم نمیدارد زدردم  درهمی

تـرسم ازسـوز دلـم  آتش بگـیرد عالمی

تا بسازد چـاره ي درد مرا چون همدمی

 

چـرخ بازیگـر چـرا با مانمیسازد همی

تیشـه را برریشـهء جان ودل ما میزند

جان ما را غمگسارهجرجا نــا ن کرده است

میخ غم را کـوفته بـرپای دل بیمــارما

تا مرا بیمار غـم کرده فلک ازهجریار

یارب این درد نهانرا کو طبیب حاذقی

 بیـم آنست ای حکیم آخـرشبی دست اجل

 بــرکـشد جـان مرا ازسـینه ام بیـرون هــمی

نوزدهم اسفند هفتادوسه