چـــشم بـــــراه

                                                                                                                                                                                                      ١٢١

ما نده برهش دید ه    بدیوارچه سازم

دیوانه بخواندند  مرا   کــارچه سازم

گرنکنم  شـــیون   بســــیار چه سازم 

بی داروبر این سینهءخونبارچه سازم

این وزنه براین قا مت بیمارچه سازم

یارب من ازاین طا لع   قدارچه سازم

 

نا مد خبراز جانب  دلدارچـــه  ســـازم

ازبسکه نشستم  چـــومجنون سرراهش 

دل درطلبش روی بفـــریاد  نموده ست

دردم بخدا درد    فراق است عـــزیزان 

با رغم هجرش شــکست    قامت ما را

بس نعره زد م ازغم هجران جگرسوخت

گردیردهد  مژده  بد یدار حکیمی

 با این دل وآن یارجفا کارچه سازم

دوازدهم شهریور هفتادوسه