در خیال منی

15                 

در بر  چشمان  من  آن   قامت  رعنای     توست

چون  بمقصد  میرسم  تمثا ل  رویت جای  توست

آنکه  میخواند مرا  چشمان  چون شهلای  توست

مونس جان و روان  در هر زمان سودای  توست  

ریختن  صد لاله و  سنبل   به زیر   پای  توست

دیر زمانیست کین  دل  شوریده ام شیدای توست

 

 

 

 

 

 

در کنارم روز وشب عکس رخ   زیبای توست

 میبرد   ما را   بدریای    خیال٬   یـا د   رخت

 جسم وجان  من مدام   سوی تو   پرپر  میزند

یاد تو  یکدم  مرا  تنها  نمانـد    تا این  زمان

عهد و  پیمان   من امـروز  با   دل پر   آرزو

از چه پرسی  این همه بیتـا بیم  ازبهر چیسـت

 نازنین بازآ    کنارم   کین    دل  مشتا ق   من

 روز و شب همچو حکیم در آتش رویای توست

 

پنجم مرداد ماه شست و شش