درد  غم

  استقبال ازشعراستاد مهدی سهیلی   

    سال آغازشد و خوشد لی آغاز نشد                        حلقه ها بردرشاد ی زدم وبا زنشد

      ٨١                  

شب تار ما نده بجـــا و  سحـرآغــــاز نشد

باغ دل خشک بشد وغنچه ي  گل باز نشد

ای بسا درد که  افزون شد و اعـجــازنشد

گشت دو چند شور دل و عقدهءدل بازنشد

وای از این نغمهء خامش که چو آوازنشد

ای بسا گشتم و کس واقف این راز  نشد

 

 

 

 

 

 

درد من ازغم تو  ایگــل  من  ساز      نشد

درپی باغ تو بودم   که بچیـنـم گـــل  عشق

گفتم   آیا بشود  درد  دلم   خوب  ز غــــــم

پنجه برساز  نهادم  که زنم  نغمه ي   شور

سالها  تار دلم   زخمه ي  هجــران   تو زد

مانده ام مات وپریشان که چه شد طا لع من

حا لــیــا ای گــل من   در پی اقبا ل توام

 تا که اقـبـا ل حکیم بی تو فــرج ساز نشد

                                                                                                                                 هفدهم تیر هتادوهشت