درد  شبانه

٥٨                     

بی وعده فرود آمد و مهمان تو گرد ید

 آشفته تراز زلف   پریشان    تو  گردید

 بر گونهء زرد من و  احزان   تو گردید

 تا زورق دل غرق به طو فا ن تو گردید

 زیرا که  دل خون شده ویران  تو گردید

 مرثیه سرا گشت و غزلخوان  تو گردید

 

 

 

 

 

 

باز امشب دل زارم پریشان تو گردید

 برسفرهء هجرت نوا خوان  فقان شد

 اشک غمم ازدیده فرود آ مد و غلطید

در بحر فراقت  کرانه  نتوان   یا فت

 بشکافته مقرا ض غمت سینهء پر سوز

 از بسکه دل زار ز هجران تو خون شد

 تا یوسف حسنت ببازار من آمد

 بیچاره حکیمی بقربان تو گردید

                                                                                                                 پنجم فروردین هفتاد وچهار