دل د یوانه

      ١١٤                 

میان مهوشـــا ن شهر مه   جــا نــانه ای دارم

ولیکن من زعشق خود دوصد افسا نه ای دارم 

ولی در کوچهء عشــــا ق  کــلید خانه ای دارم

منم چون کا فر عشقم بد ل بت  خا نه ای دارم

که دنیا عــا لماُ بینند عـــجــب دردانه ای دارم

که گرد شعلهء شمعم مـــد ام  پروانه ای دارم

 

خوشم کزما ل دنــــیا  دل    د یـــوانه ای  دارم

میان عاشقا ن هرکس نوشته   مشق عشق خود

نه آ ن رند خــــرا با تم نه    مجــــنون بیا با نی

تمام کا فــــرا ن سجده    به بت ها میکنند هردم

نمایم عکس یا رم را بروی مــهرومه تصو یـــر

من آ ن شمعم که میسوزم بپا ی عشق محبوبـــم

بیا ایدوست بگلزارم ببین باغ    حکیمی را

 که درباغ دل شیدا چه سان ریحانه ای دارم

ششم مرداد پنجاه ویک