دل  جوان

                                                                                                                       ٩٠

درسر پیری به برنا ئی  گمان  دارد هنوز

چون هوای سینهء سیمین تنان داردهنوز

درمیان  نخبگان  نــا م و نشان دارد هنوز

برسرکــوی  بتــان او   آشیان  دارد هنوز

میل بوسه ازلبان نــو جـــوان   دارد هنوز

 

 

 

 

 

 

این دل  وا ما نده ام  میل بتا ن دارد هـنــوز

هرچه پندش میدهم او غافل ازحرف منست

عاشق شعر و شراب وشوخی وپیمانه است

 سا قی سیمن بدن را  میکند  هــر دم   طلب

با بزرگان همدم و با  کهترا ن همبازی است

دانی ازچه این  همه مستا نه   میتازد دلم

 چون حکیمی بیگمان طبع روان دارد هنوز

بیست دوم دیماه هفتادوشش