دل خسـته

                                                                                                                        ١٧٦

هرطرفی پرکشان درپی دیدار تو  

تا که شود اینچنین  عاشق ودلدار تو

برده دل ودین من    طلعت رخسار تو

گشته دل زار من نا خوش و بیمار تو

جان بــتـنم میدهد   بــوسـه آبـــدار تو

کرده دلم را حــزین   اینهمه آثـــار تو

 

مرغ دل ٍخسته ام  گشته گرفــــتا رتو

درهمه جای جهان نیست کسی همچو من

خواهی بدانی که چیست اینهمه فریاد من

ای گل بی خارمن    گرمی بازار من

داروی دردم توئی  دولت بـخــتم تـــوئـی

رنج فراقت بــود  بــار گـــرانــی بــدوش

 گشته حکیمی تباه ازغم هجران بیا

ببین چها میکند یـا روفــا دار تــــو

پنجم بهمن هفتاد