دیــوانــه عشق

                                                                                                     ١٣٢

دیــوانه صفت همد م دیوان نکنید م

بیرون از این کـلبهء ویران نکنید م

درکـوه سراندیب به زنـــدان نکنیدم

آواره چــومجنون به بیا بان نکنیدم

بی نام و نشان رستم دستان نکنیدم

من رود روانم خـــروشـــان نکنیدم

درخـلد برین همــدم حـوران نکنیدم

ازدوری جا نا ن هــــراسان نکنیدم

 

دیـــوانه  عشــقم پــــریشــــا ن نکنیدم

تــــا چـــله نــشــین در درگــــاه نگارم

ما را که بجز عشق نبود جرم وخطائی

تا رهرو عشقم بــدر خـــا نـه معشوق

تا ثبت نشده نام من اندر خـط عشــا ق

با زخم زبان طعنه به عشاق روا نیست

بیرون نـــبریدم ز میخـــانـهء معشوق

یاران همه دانند که مـن بندهءعشـقــم

دلبا ختهء عشق است حکیمی که چنین گفت

 بــی  بـــهره  از این  آتــش ســـوزان نکنیدم

                                                                                                     پانزدهم خرداد پنجاه وهشت