٢٢٩          

 

صورت پروین

 

کـرده مــرا عـاشقـت صـورت پــرویـن تو

مـگـردهـی اجازه   شـوم خـــریـدار تــــو

 

دل میبرد زدستم خـنـده ی شـیـریــن تـــو

زاروپـریشان شـده ایـن دل زارم , صـنـم

         

 

آبـــاد کـنـیــد

 

 

از راه رفـاقــت مــرا یـاد کـنـد

تــا بــیـایــد دلــم آبــــاد کـنــد

 

کـــو رفــیـقــی که دلم شــاد کـنــد

کـجـا پـیـدا کـنـم  جــانــانه دوستی

 

عـشق جــاودانه

 

 

تـا به روزی که یـک تــرانه باقیست

تـا یک زمــزمـه  شـبــانــه بـا قیست

 

عشق من و تـو جـاودان خــواهد بــود

سـاز من تـوکــوک چـنـان خـواهد بــود