٢٣٦

 

بــیاد تــو                                          

 

هزاران چراغ را بجــزتــوخاموش کرده ایم

صدها خصم بی مروت را مدهوش کرده ایم

 

مـا زدیـدنـت خــود را فـراموش کـرده ایم

هـردم بیــاد تـو آن سـیمـای عـاشق کـشـت

 

 

شـایـد دمــی

 

 

شایـد دمـی غـمـها فـراموش کنیم

ای ماه بیا فــلک را مـدهوش کنیم

 

عـیــد است بیا تـا قـدحی نـوش کـنـیـم

بـیـــا در آرزویـت     نـشـسـتـــه ام

 

 

خـنــده ی ســـرخ

 

 

این دل مشتاق مـرا یک تارمویت میکشد

تاآنکه بسویت آن شعشعه رویـت میکشد

 

خـنــدهء سرخ لبـت مارا بسویــت میکشد

جاناتوبگوچگونه درمان کنم این عشق ترا