بـیا قـیـا مـت کـنـیـم                                   

 

٢٣٧

خـصـم بی مـروت خـود رسوا کنیم

مباد آنروزدر عـشـقـمان خطا کنیم     

 

بـیــا من و تو قـیــامــت بپـا کـنـیـم

بیا من وتو به عشقمان صادق باشیم

 

 

دیــدارتــو

 

 

زیــرا که شیـدا ی رخ مــاه تـو بــودم

ازجـان و دل تشنه ی دیدار تـو بـودم

 

درحسرت رویت بسی غــزل سـرودم

عـمری نوشتم غـزل و شعـرو دوبیـتی

 

 

خــونـم بـجـوش آمـد

 

 

خــونـم زفــرا قــت به جــوش آمـــد

تـا نـدای عـشـقـت بــگــوش آمـــد

 

جــانـم ز هــجــرت به خــروش آمـد

تـدبـیـــر چـه کـنـی بـر مـن و بر دل