نگـاهـم کـن

                                                                                                            دوبیتی ١٨١

ازسرلطـف نگاه. گاه بگاهم بکنی

ازلطـف بـدهی . نگاه به آهم بکنی

 

یـارب چه شود. مـرا نگاهم بکنی

با یک نظرخوش.دوای دل من را

 

چشـم عـشق

  

یک دل نه صد دل تماشاگـرابروی توبود

زانکه نگاهم زحسرت به بروروی توبود

 

یـادآنــروزکه نگاهم هـمه روی تــوبـود

چشم افـسونگرتوبـرد همه دین ودلم را

 

راه سخـت

  

دل گــروآن بـت عـیـا ربـود

امـا دل عاشق پـی دیـاربـود

 

عـمـری دلـم درپـی  دلـدار بـــــود

گـرچه رهش داشت هزارپیچ وخم