مـهـمـا ن دل

 

دوبیتی ١٨٤                 

مثل همه شب بردل من زنگ دگرزد

 

غـم آمـد و بـرخانه ی دل دوردگرزد

 

شب آمد وبازدرد غمت حلقه بدرزد

 

بیچاره دلم بازبه پیشوازغمت رفت

 

 

قصـه درد هجـران

 

 

هرقصه نویسم همه جا ازتونشان است

 

ازهجـررخـت تـیـغـه غم بردل وجانست

 

تا قصـه ی دردم همه جا وردزبان است

 

تا رفـت زبـرم سایه ی رخسارتـوزیـبـا

 

قـهـــرمـکـن

 

 

کـرده ای یکـبا رولی دیگرمکن

 

راه ما را سـوی خود کجتـرمکن

 

جان مـا را ای پــری پـرپـرمکـن

 

راه خـود کـج کـرده ای ازراه مـا