بـیــاد تــو

 دوبیتی ١٨٨        

یادآن دلـبـردلکش مـراسرزده امشب

تا بدانجا که تبخاله زتن درزده امشب

 

صحبت عشق توآتش بدفترزده امشب

خـونم ازغیبت رویش بجوشید سرا پا

 

آرزوی محـا ل

  

مهوشی خوش خط وخال و خوش بیانم آرزوست

نـرگس مست بـتـی ابـرو کـما نـم آرزوست

 

دلبـری سروسهی باریک میا نم آرزوست

آنکـه مـژگـان سیـا هـش رهـزن دلها بود

 

درخـیـا ل منـی

  

دربــرچشمان مـن آن قـامت رعـنـای تــوست

چون بمقـصـد میرسم تمثال رویت جای توست

 

درکـنـارم روزشب عکس رُخ زیـبـای تــوست

مـیـبــرد مــا را بــدریــای خـیــال یــــاد رُخـت