مـیـراث من

                                                                                                                         دوبیتی ١٨٩

کین چنین محبوب من وآن دلبرنازمنست

حا صل عشق من و آن یار طـنـاز منست

 

آنچه میـراث منست این  بـا وفـا سازمنست

آنکه دائم نغمه اش درهـوش وگوش ما بود

 

دل مشتـا ق

  

بارعشق بست وبد نبال خط یار برفـت

پـر زنان درپـی وصـل بـت عـیاربرفـت

 

ای خوش آندم که دلم درپی دلدار برفـت

مـرغ دل همچـوعـقـابـی پـرپـروازگشود

 

انـبــارمحـنـت

  

کشـیده بـررخـم دیـوارمحنـت

هــویــدا مـیشود آثــارمحنـت

 

فـلـک کـرده مـرا انبـارمحنـت

اگـــررنـگ رُخ زارم بـبـیـنـی