گـنـج عـشق

 

دوبیتی١٩٧            

من چگـویم تا چه سان مآواگـرفت

 

نـازنـیـنــم کـارمـا   بـالا    گــرفـت

 

عـشق رویت دردل مـا جـا گـرفـت

 

آمـد و بـنـشست  کـنـار قـلـب مـن

 

بـخـاطـرمن بیـا

 

 

درگـذراسـت عـمـر ما ای مه تابان بیا

 

ایـکه طبـیـب دردی تـو بهـردرمان بیا

 

شکـفـته شـدگل عشق بلبل خوشخوان بیا

 

بـا مـا مکن دورنگـی ماچشم براه عشقیم

 

پـــروا نـدارم

 

 

کنـارمـهـوشـا ن من جـا نـدارم

 

چـه سـازم تـا مـه رعـنـا نـدارم

 

بشـهـرگـــلـرخـان   مـآوا نــدارم

 

هـمـه مسـت ازمـی زیبـا رخـا نند