چشـم بـی خـواب

 

دوبیتی١٩٨        

ای وای برمن واین سینه بیمارامشب

 

چه سازم بـا دل ودیـده ی بیدارامشب

 

خـواب نیـامـد بچـشـم من بیمارامشب

 

همـه درخـوابـنـد ومـن بـیـدارنشسته

 

زنــدگـی

 

 

درزمان زنده گانی غمـگـساری داشته است

 

درپی روزی زمـانه کـاروزاری داشته است

 

هرکسی پیروجوان دلـدارویاری داشته است

 

خـوب وبد درهـرزمان دنبال کاری بوده است

 

پـیـش مــرگ

 

 

این تن ناقابلم پیش مرگ تویکجا شده

 

همچومجنون درپی آن نازنین لیلا شده

 

تـا دلـم انـدرپی تـوراهی صحـرا شده

 

کوه بکوه صحرا بصحرادرپی دیدارتو