آرزو

٢٠١

میـانش من رخ جانـان ببینــم

که یکدم درکنارش من نشینم      

 

گلـی ازبـاغ جـانـان گـربچیـنـم

هــزاران آرزودارم بـه سیـنـه

 

بــدادم بــرس

 

 

میکندم زبیخ وبن هجران توبنیاد من

بجای آن نگاه بکن بردل نابــشاد من

 

ای مه چشم سیاه من گـرنـرسی بداد من

غــزال پا گریزمن ازچه کنی ستیــز مـن

 

لـج بـازی

 

 

آنچه توکردی بمن، من هـم همان میکنم

ازدســت رفـتــارتـو  آه و فـغـان میکـنـم

 

تـا تـوچنین میکـنـی من هم چنان میکنم

آنچه توکـردی بمن دشمن نکـرده هرگز