بـیقـــرار

  ٢٠٢         

سنگـدل چه میکنی باچشم انتظاریم

بیـا ببـیـن مـدام شبهای بـیـداریـم

 

تـا کی نگـاه میکـنی  به بیـقـراریم

جانم بلـب آمـدو دگـرنیست طاقتی

 

قـلعـه ي عشق

 

 

بیـا که سلام عشق لسان من وتــوست

تا بـدانند کیـن قـلعه ازآن من وتــوست

 

بیا  جانا که زمان زمان من وتـوسـت

بیـاتا با هم بسازیم یک خانه ازعشق

 

دعـا گــو

 

 

بـدل شیـدای گیسـوی تـوهستم

بـدان کـه من دعـاگوی توهستم

 

اسـیـرطـاق ابــروی تـوهسـتـم

دوچشمـان سیاهت آفـت جـان