چشم بــراه


٢٠٣                                                                                       

این شب قـیـرگون سحرش کی بـدرآید

چشمم براه است که شبی چون قمرآید

 

آن ماه که روکرده نهان کی بدرآید

تـرسم نکنـد یاد ازاین عاشق شیدا

 

ازیـاد رفـتــه

 

 

فـراموش کرده ای آن مه جبیـن را

که ازیـاد بـرده ای آن نـازنـیـنـن را

 

سه تا گفتی نگفتی چهارومیـن را

نگـفـتی تـوی قـلـبت چی گـذشتـه

 

پــرتـوعـشق

 

 

پـرتـوعشق تـوطاق ازدل دیــوانـه گـرفته

مهرتوچنان خون اندررگ جان لانه گرفته

 

دلبــرا عشق تــوانـدردل من خـانـه گرفتـه

سـربـرخط عشقت نهادیم بسودای وصالت