بـا من بیـا

٢٠٦

دورنگـی را رهـا کـنـیـم

عشقـوباهم صدا کـنـیـم

 

بیـا بهـم وفــا کـنـیـم

جشـن صفا بپا کنیم

 

 

پــروازعشق

  

دیـوانـه نــه فــرزانـه ام

درعـاشـقـی افـسـانـه ام

 

مـن عـا شـق جـا نــا نـه ام

بـرشـمـع عشق پــروانه ام

 

دشمـن خطـا

  

آزرده از  جـفــایــم

آشـفـتـه بـرخطـایـم

 

من عـاشـق صـفــایــم

دلـبـسـتـه ی وفـــایــم