خـیـلـی ثــوابـه

٢٠٧

اگــــریـارم بـیــاد خـیــلـی ثـــوابـه

سـرش روسینه ام تا صبح بخوابه

 

خــدا یـا حـا ل مـن امشـب خــرابه

مـدد کـن یــارمـن امشــب بـیــا یــد

 

بـتــوسـپـردم

 

جـا نرا به چـوگـان تـو سـپـردم

دلــرا به درمــا ن تـو سـپـرد م

 

سـررا بـه دامـا ن تـــو سـپـرد م

هـرچـنـد شـده ام خـراب عشقـت

 

بـگـو بـیـا

 

 

خـانـه نـمـود بـردلـم دردفـراوان بیا

ای طبـیـب دلـم بــرای درمــان بـیا 

 

داد به باد هسـتـیم این غـم هجـران بـیا

سینه ی تنگ مرا دردغمت خـون نمـود