اونـیـسـت

 

 

 

صـدای نــازاو درمحــفـلـم نـیست

که این ساعـت نگاردرمنزلم نیست

 

مه زیبــای من پـیش دلم نیست

بگـردیـد وبپـرسید اوکجـا رفـت

         

 

 

خــون جـگـــر

 

 

گـل عـشقـش ببـاغـم بـارنـیـامــد

خــداونــدا چــرادلـبـــر نـیـــامــد

 

بـهــارآمــد ولـی دلــدارنـیــامـــد

دلـم ازدوریـش خونین جـگـرشد

 

 

شـٌکــوه

 

 

 

شـدم ازهـجــــریـارم  بـس دل آزار

بـسـی شٌـکـوه کـنــم ازچــرخ قــدار

 

هــزاران شٌکـوه کــردم   ازغــم یــــا ر

نـشـدهــرگــــز مـیـســر  رو بـــرویــش