آتـش نــاب

 

تابستیم کمربعشقـت عین ثوابست

کـیـن دل شـیـدائِی ما آتش نـابست

 

مارا زهجـرتـوچه پـروای عـذابـسـت

کی باخـبـراست نـگـا رشیـرین سخنم

         

 

 

آری که هسـتــم

 

 

گـفتی که گـبـروبـت پـرستـم آری که هستم

من عـاشـقم وعشق پـرستـم آری که هستم

 

گـفتی که دیـوانه ومستم آری که هستم

نگفـتی بکـدام مسلـک آئیـن نـشـستــم

 

 

خــروش دل

 

 

 

فــریاد دل عـشق است و  بــخــروش است

جوشیست که درسینهء عاشق بجوش است

 

ایـن غـــم که دراین دلٌ شـیـــدا بجــوش است

ایـن جــوش که از دوری دلـبــربـپـا خــواست