عـیـــد آمــد

 

زیراکه بعشقـش بسا خانه تکانیـم

 

زانروکه جلا میدهد آنک توومن را

 

عـیــدآمـد وما ازتـه دل عاشق آنـیــم

 

در باغ دلمان سبزکنیم عشق وطن را

         

 

گـفـتـگـوکـن

 

 

سپـس بـا مـا بیـا و گـفـتـگوکن

 

بـروانـدرپیــــش جـسـتــجـوکن

 

تـنـت را با گـلاب شستـشوکـن

 

سخـن از عشق و آینده گـویـم

 

عـاشق بـمـانـدم

 

 

اگــرعـشق را بـسـوی تـو کـشـانـدم

 

هـمانست کـیـن چـنـیـن عاشق بماندم

 

اگــرمــاه را کـنــارتــو نـشــانــدم

 

اگــرچـشـمـم مـدام روی تـرا دیـد