چـشـم سـیـاه

 

اگــر هستم همیشه چشم براهت

 

بقــربــان ســر زلــف  سیـــاهت

 

اگــرگـشـتـم فـــدای روی مــاهــت

 

اگــربـا چـشـم خـود مـستـم نمودی

         

 

عشق پــرسـت

 

 

چـــراغ عاشقـــی  داده بــــدسـتـم

 

مپرس ازمن که من عشق میپرستم

 

سیـه چـشـم خـمـارت کـــرده مستــم

 

تـوگـفـتـی راه ورسـم عاشقی چیست

 

رخ تــابــان

 

 

ویـا دوراز رخ  تـا بـان بـمـانـم

 

بـدیـدار رخـش  خـنـــدان بمانم

 

مـبـاد آنـروز که بـی جانان بـمـانـم

 

خوشا آنـدم که هـر روزوهمه شب