سخـن غـــم

 

 

تابانگ سحـروصف رخ یـار بود

 

تاتیغ سحـرگه چشم بـدیـداربــود

 

دیشب که سخن از غـم دلداربـود

 

زان لب خـنـدان بسی یاد نـمـودیم

         

 

غـضـب میکنـد

 

 

مـــدام سخــن ازروزفـــردا میکـنـد

 

باغـیـظ و غـضـب جنجال برپا میکند

 

دلبرکه بدین سان ناز بـرمـا میکـند

 

تـا مـا سخـن ازنه ی فـردا کــنـیـم

 

درد عـشق

 

 

از غـم هـجــرت به پیچ وتـاب افـتــاده ایم

 

تـا چـنـیــن درآتـش    نـاب افــتــاده ایــم

 

مـا زدرد عشق تـوخــراب افـتــاده ایـم

 

افـسوس نبودی و نـدیـدی تـو غـمــم