٢٢٢

 

سـنـگ خـارا

 

هـیچ کسی مـثـال تـوسنگ خـارا نمیـشه

 

مجنون رخ توبی خـود و بـی جـا نمیشه

 

هـیچ کس مانند من عا شـق وشیدا نمیشه

 

هـیچ کـس. مانند من   اندرزمـان عـاشـقـی

         

 

دوای درد

 

 

جـان دگـربــرکه نهـم که توجانان منی

 

خـواهـم خلایق بدانند که تودرمان منی

 

دل دگـربـرکه دهـم که تـو در جـان منـی

 

همه دل بـر تـو بـستـم که تـویـارم باشی

 

خــواب خــوش

 

 

مست می عشقـم وهــوشیارنمیشم

 

درخواب خوش عشقم وبیدارنمیشم

 

غـیـرازرخ جـا نـان خــریــدار نمـیشــم

 

برمن مزنید چوب که بیدارشوم ازخواب