٢٢٤

 

 

بــا من بـیـا

 

دورنـگــی را   رهـا کـنـیـم

 

عشق را بـا هـم صـدا کـنیم

 

بیـا بـهـم   وفـا کـنــیــم

 

جـشـن.صـفـا بپـا کـنـیم

         

 

دشمن خـطـا

 

 

آزرده از جـفـایـم

 

آشـفـتـه ازخطایم

 

من عـاشـق صـفـایــم

 

دلـبـسـتـه ی وفـایــم

 

پـروانه ی عشق

 

 

دیـوانـه نـه فــرزانـه ام

 

درعـاشـقـی افـسـانه ام

 

مـن عـاشـق      جـانـانـه ام

 

بــرشمـع عـشق پــروانه ام