٢٢5        

 

خانه عشق

 

ازبسکه گران است چوویرانه نموده

 

سـررا بـجـنون ومـرا دیــوانه نموده

 

 

عشق تــودر کـنج دلـم خـانـه نـمـوده

 

هـرچند که بسوزددلم ازشعلهءعشقـت

         

 

بــاورنـکـــردی

 

 

هـرآنـچــه گفتمـت باورنـکــردی

 

که بـشکـستـه دلـم بهـتـرنکردی

 

مــرا ازبـهــرخـود سرورنـکــردی

 

الهــی بشکـنــد سنگـیـن دل تــــو

 

دفـتــرعـشق

 

 

بـیـا تـا دفـتـــرعشق را بـخـوانـیـم

 

بـسـوزیم وغـمـخـوار هــم بـمـانیم

 

بـیـا تـا یـار یـکـدیگــر بـمـانـیــم
 

بـیـا تـا  واژه ی تنـهـا نشستــن