٢٢6

 

 

نسیـم عـشق

 

باغ عشقت برنگ شقایق جوانه میزند

 

دلم بـرای دیدن رویت ره بهـانه میزند

 

نسیم عشق توبرجان ودل جوانه میزند

 

تمام هستی من درپی گیسوی تورفت بباد

         

 

تـاب جــواب

 

 

شوریـده سرم قـصـد مجـال ندارد

 

عـاشق شده ام اینکه سُوال ندارد

 

چـشم زیـبـــای تــرا غــزال نــدارد

 

از من مپـرس تو. تاب جواب ندارم

 

شـاد نـبـــودی

 

 

نـمی دانـم چـرا آبـاد نـبــودی

 

اگـرداری چـرا دلشـاد نـبـودی

 

نشستی با من امـا شـاد نـبـودی

 

مـگـرعشق مـرا بـر سرنـداری