دوبیتی  227

گـل عـشق

 

آن گل زیبا صنم آن مه پروین کجاست

محض خدا ساقیا آن دل سنگین کجاست

 

شکفته شد گل عشق دلبر سیمین کجاست

منکه هزاران خیال ازعشق بـرسر اســت

 

دیگــر

 

ازلطف وصفای آن ماه صنم خواهم گفت

تـا این سخن ازپــردهءجانـم خواهم گفت

 

دیگرنه از فـراق و نه ازغم خواهم گفت

مــــرا ز فـــراق جــانــان ره کـجـا بـاشـد

 

قـــرار دل

 

آرام بخش ما در این زمانه توئی تـو

مــرحـم دل بـبـــزم شبانه تـوئـی تــو

 

جـــانـــا قـــراردل دیــوانه تـــــوئی تــــو

بهوش باش نگارا واین سخن بگوش دار