دوبیتی  ٢٣٣   

          

هـمیشه پـیـروز

 

 

نــوروزبــود هـمیـشه پـیـروز

 

سـرتـا سرکـشورم شب وروز

 

هــرروزمن و تــوبــاد نــوروز

 

پـُرگــل شــود وسـتـــاره باران

         

 

شـراب عـشق

 

 

میـتـونم چـراغ عـشقـتـوخاموش بکنم

 

بـرگــردم شـراب عـشق رونوش بکنم

 

میتـونم عشق تـورو زود فـرامـوش بـکـنـم

 

تـرسم ایـنـه که نــرفـتـــه پـشیمـون بـشـم

 

بـیـمـاربـمـانــد

 

 

سـوخـتـه دل بـردرخـانـهءدلـدار بـمـاند

 

تا جان پـی یارچنین خـستـه وبیماربماند

 

وای ازاین سیـنـه سوزان که بی یاربماند

 

آتـش عشق بسوخـتـه همه تاروجـودرا